Hållbarhet

I byggande och boende

Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är utgångspunkten för projektet. Detta är genomgående värden i relation till ekologiskt hållbart byggande och boende genom hushållning med resurser, minimal klimatpåverkan, stödjande av lokala kretslopp samt andra miljöbefrämjande åtgärder.

 

Projektet har ett antal fokusområden som kommer utvecklas under projektets gång: energi, dagvatten, konstruktion & material, klimatanpassning, odling och biologisk mångfald.