Andreastorpets Vänboende Ekonomisk Förening


Kooperativa Hyresrätter

Bakgrunden till Andreastorpets Vänboende är behovet av helårsbostäder i trakten, särskilt behovet av mindre bostäder till rimliga priser. Området är mycket attraktivt för sommarboende vilket innebär konkurrens om bostäder, höga fastighetspriser och omvandling av permanentbostäder till fritidshus. Genom att starta och verka genom en ekonomisk förening kan nuvarande och framtida invånare bygga helårsbostäder och bidra till inflyttning och lokal utveckling i trakten kring Bottnafjorden. En inspirationskälla är Hogslätts Vänboende kooperativ hyresrättsförening med 12 lägenheter i Gerlesborg.


Kooperativ hyresrätt innebär att du betalar en upplåtelseinsats i samband med undertecknande av hyreskontraktet. Storleken på denna insats är ännu inte klar men vi tror att upplåtelseinsatserna kommer att ligga på mellan 200.000 kr till 600.000 kr. När man flyttar ut får man tillbaka upplåtelseinsatsen, ev indexuppräknad. Detta innebär ett spekulationsfritt boende. Kooperativ hyresrätt ger också möjlighet att säkerställa helårsboende.


Hyresnivån för lägenheterna är ännu ej bestämd.


Medlemsinsatsen i Andreastorpets Vänboende är 1000 kr. Därtill kommer en årsavgift på 300 kr.

Här kan du hitta mer information rörande kooperativa hyersrätter och liknande projekt:


Boverket, Kooperativa hyresrätter


Vinnova, Byggemenskaper för mångfald


Hogslätt Vänboende


Styrelsen

Ordförande

Lena Falkheden

Vice ordförande

Rebekka Olivegren

Kassör

Karl Forssell

Ledamot

Stina Tegnér

1:e suppleant

Catharina Perlmann

2:a suppleant

Ina Weitershaus

Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Värdegrund

Andreastorpets Vänboende är öppet för alla oavsett ålder, bakgrund, sysselsättning och hushållssammansättning som godkänner föreningens stadgar och värdegrund, vilka förutsätter aktiv delaktighet och grannsamverkan.


Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är utgångspunkten för projektet. Föreningen vill 

verka för ett socialt hållbart boende genom boendedemokrati och boendegemenskap, ett ekonomiskt hållbart boende genom eget arbete i planerings- och byggskedet och förvaltning i egen regi samt ett ekologiskt hållbart byggande och boende genom hushållning med resurser, minimal klimatpåverkan, stödjande av lokala kretslopp samt andra miljöbefrämjande åtgärder. 

Föreningen kommer i ett senare skede att ombildas till en kooperativ hyresrättsförening.


Läs mer om projektets ekologiska aspekter under hållbarhet.