Svenneby 2:14

© Per Pixel

Under 2020 vann detaljplanen för del av Svenneby 2:14 m fl Andreastorpet, Gerlesborg laga kraft. Fastigheten Svenneby 2:14, Andreastorpet ägs av Tanums kommun.


Detaljplanen avser byggande av bostäder. Det finns möjlighet att bygga två mindre flerbostadshus och tio småhus. Dessutom finns byggrätt komplementbyggnader och gemensamhetslokal.


Andreastorpets vänboende kommer att ligga i dalgångens kant och i skogsbrynet. I området ligger Andreastorpet, ett befintligt, traditionellt bohuslänskt dubbelhus som projektet och den ekonomiska föreningen har ambitioner om att bevara.

Tomter och byggnader

Bygata, två flerbostadshus, tio parhus och sju attefallshus

Arbetet med områdesplan och utformningen av bostadshusen pågår för fullt. Bebyggelsen kommer utformas runt en bygata som går parallelt med dalgången. Lägenheterna och småhusen kommmer att variera i storlek från ca 23-70 kvm.


Projektsidan kommer att updateras

kontinuerligt allt eftersom arbetet fortskrider.

Personer och företag som arbetar med projektet:

Projektlots - John Helmfridsson, john@bomanarkitektur.se

Arkitekt - Hans Sörqvist, hans@hanssorqvist.se

Projektet genomförs som en förtroendeentreprenad i samarbete med Ulf Pagander, Pagander bygg ab

ulf.pagander@paganderbygg.se

Vy med gestatningsförslag

Inspiration material, färg och detalj

Detaljplan och markanvisning

Föreningen har undertecknat ett markanvisningsavtal med Tanums kommun på en tomt avsedd för två mindre flerbostadshus inom detaljplanen för Svenneby 2:14 mfl., Andreastorpet. Föreningen har också fått ett positivt besked om att teckna markanvisningavtal för samtliga återstående 11 småhustomter inom nämnda detaljplan. På varje småhustomt kan uppföras två lägenheter i ett parhus